Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của các dự án trong khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 10 Ngày làm việc 10 ngày làm việc (Quy định tại Điều 34 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015)

Thành phần hồ sơ

Đối với dự án được Sở Tài nguyên và Môi trường ủy quyền, hồ sơ gồm:
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Ba (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường với trang bìa và yêu cầu về nội dung thực hiện theo mẫu tương ứng quy định tại các phụ lục 5.4 và 5.5 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 3 0
Một (01) báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất kinh doanh, dịch vụ 1 0
Đối với dự án được UBND cấp Huyện ủy quyền, hồ sơ gồm:
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Ba (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường với trang bì và yêu cầu về nội dung thực hiện theo mẫu tương ứng quy định tại phụ lục 5.6, Thông tư số: 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 3 0
Một (01) báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất kinh doanh, dịch vụ 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Ban quản lý khu kinh tế
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan