Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất

Xem chi tiết

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp *) Tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhật được hồ sơ hợp lệ, trong đó: - Tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh: 05 ngày làm việc; - Sở Tài nguyên và Môi trường: 02 ngày làm việc; *) Đối với cơ sở tôn giáo: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhật được hồ sơ hợp lệ, trong đó: - Tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh: 05 ngày làm việc; - Sở Tài nguyên và Môi trường: 02 ngày làm việc; - Tại Ủy ban nhân dân tỉnh: 03 ngày làm việc. Thời gian này không tính thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định. Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày làm việc. Lệ phí : 100.000 đồng/Giấy
(Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất)
Lệ phí : 50.000 đồng/Giấy
(Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất)
Lệ phí : 30.000 đồng/bản
(Trích lục bản đồ)
Lệ phí :
(* Trường hợp phải trích đo địa chính: Mức thu theo quy định tại Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc Ban hành Bộ đơn giá sản phẩm đo đạc bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.)
Dịch vụ bưu chính *) Tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhật được hồ sơ hợp lệ, trong đó: - Tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh: 05 ngày làm việc; - Sở Tài nguyên và Môi trường: 02 ngày làm việc; *) Đối với cơ sở tôn giáo: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhật được hồ sơ hợp lệ, trong đó: - Tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh: 05 ngày làm việc; - Sở Tài nguyên và Môi trường: 02 ngày làm việc; - Tại Ủy ban nhân dân tỉnh: 03 ngày làm việc. Thời gian này không tính thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định. Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày làm việc. Lệ phí : 100.000 đồng/Giấy
(Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất)
Lệ phí : 50.000 đồng/Giấy
(Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất)
Lệ phí : 30.000 đồng/bản
(Trích lục bản đồ)
Lệ phí :
(* Trường hợp phải trích đo địa chính: Mức thu theo quy định tại Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc Ban hành Bộ đơn giá sản phẩm đo đạc bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.)

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận hoặc Đơn đề nghị cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận 1 0 xincaplai.docx
Giấy tờ chứng minh đã đăng tin 03 lần trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương về việc mất Giấy chứng nhận hoặc Đơn đề nghị cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận 1 0
Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc thiên tai, hỏa hoạn đối với trường hợp mất Giấy chứng nhận hoặc Đơn đề nghị cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do thiên tai, hỏa hoạn 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan