Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (quy định tại Điều 5, Điều 10 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP).

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp Không quá 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Phí :
(- Theo quy định tại Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. - Theo quy định tại Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.)
Dịch vụ bưu chính Không quá 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Phí :
(- Theo quy định tại Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. - Theo quy định tại Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.)

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Tờ trình thẩm định theo quy định tại Mẫu số 04 Phụ lục II của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; 1 0 Mẫu số 04.docx
- Hồ sơ trình thẩm định theo danh mục tại Mẫu số 04 Phụ lục II của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; 1 0
- Nhiệm vụ thiết kế đã được phê duyệt; 1 0
- Thuyết minh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật; 1 0
- Báo cáo kết quả thẩm tra (nếu có). 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Quản lý đô thị
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan