Chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất

Xem chi tiết

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp * Trường hợp xác nhận vào Giấy chứng nhận đã cấp: Tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh: 20 ngày làm việc; * Trường hợp phải cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 25 ngày làm việc, trong đó: - Tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh: 15 ngày làm việc; - Tại Cơ quan thuế: 05 ngày làm việc. - Tại Sở Tài nguyên và Môi trường: 05 ngày làm việc. Thời gian này không tính thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định. Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày làm việc. Lệ phí : 30.000 đồng/Giấy
(Xác nhận đăng ký biến động)
Lệ phí : 600.000 đồng/giấy
(Cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (bao gồm cả đất và tài sản trên đất))
Lệ phí : 400.000 đồng/giấy
(Cấp mới Giấy chứng nhận chỉ có quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất)
Lệ phí : 200.000 đồng/giấy
(Cấp mới Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản gắn liền với đất))
Lệ phí : 30.000 đồng/bản
(Trích lục bản đồ)
Lệ phí :
(* Trường hợp phải trích đo địa chính: Mức thu theo quy định tại Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc Ban hành Bộ đơn giá sản phẩm đo đạc bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.)
Dịch vụ bưu chính * Trường hợp xác nhận vào Giấy chứng nhận đã cấp: Tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh: 20 ngày làm việc; * Trường hợp phải cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 25 ngày làm việc, trong đó: - Tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh: 15 ngày làm việc; - Tại Cơ quan thuế: 05 ngày làm việc. - Tại Sở Tài nguyên và Môi trường: 05 ngày làm việc. Thời gian này không tính thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định. Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày làm việc. Lệ phí : 30.000 đồng/Giấy
(Xác nhận đăng ký biến động)
Lệ phí : 600.000 đồng/giấy
(Cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (bao gồm cả đất và tài sản trên đất))
Lệ phí : 400.000 đồng/giấy
(Cấp mới Giấy chứng nhận chỉ có quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất)
Lệ phí : 200.000 đồng/giấy
(Cấp mới Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản gắn liền với đất))
Lệ phí : 30.000 đồng/bản
(Trích lục bản đồ)
Lệ phí :
(* Trường hợp phải trích đo địa chính: Mức thu theo quy định tại Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc Ban hành Bộ đơn giá sản phẩm đo đạc bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.)

Thành phần hồ sơ

3.1) Hồ sơ chuyển nhượng:
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Văn bản về chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật; 1 0
Trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp chuyển nhượng giá trị quyền sử dụng đất của một phần thửa đất; 1 0
Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan