Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 34 Ngày làm việc Đối với tiếp nhận đối tượng vào cơ sở cấp tỉnh
Trực tiếp 27 Ngày làm việc Đối với tiếp nhận đối tượng vào cơ sở cấp huyện
Trực tuyến 34 Ngày làm việc Đối với tiếp nhận đối tượng vào cơ sở cấp tỉnh (nếu điều kiện cho phép)
Trực tuyến 27 Ngày làm việc Đối với tiếp nhận đối tượng vào cơ sở cấp huyện (nếu điều kiện cho phép)
Dịch vụ bưu chính 34 Ngày làm việc Đối với tiếp nhận đối tượng vào cơ sở cấp tỉnh
Dịch vụ bưu chính 27 Ngày làm việc Đối với tiếp nhận đối tượng vào cơ sở cấp huyện

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Tờ khai của đối tượng hoặc người giám hộ (theo Mẫu số 07 ban hành kèm theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP); - Bản sao giấy khai sinh đối với trẻ em, trường hợp trẻ em bị bỏ rơi phải làm thủ tục đăng ký khai sinh theo quy định của pháp luật về đăng ký hộ tịch; - Bản sao Giấy xác nhận khuyết tật đối với trường hợp là người khuyết tật. - Xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền đối với trường hợp nhiễm HIV; - Giấy tờ liên quan khác (nếu có). 1 1 Mau so 07.docx

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Cơ sở trợ giúp xã hội, Ủy ban nhân dân cấp xã, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thanh Hóa, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan