Thủ tục hành chính liên thông về Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký, kết hợp đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất, người sở hữu tài sản gắn liền với đất trên Giấy chứng nhận - Xác nhận trên Giấy chứng nhận

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 4 Ngày làm việc Phí : Phí theo mức thu phí quy định tại Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Đồng
Lệ phí : Lệ phí theo mức thu phí quy định tại Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Đồng
Tổng thời gian giải quyết 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó: - Đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất, người sở hữu tài sản gắn liền với đất trên Giấy chứng nhận - Xác nhận trên Giấy chứng nhận: 03 ngày làm việc. - Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký: 01 ngày làm việc. Trường hợp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã thì thời hạn giải quyết hồ sơ được tính từ ngày Bộ phần tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai nhận hồ sơ do UBND cấp xã chuyển đến. Thời gian Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã chuyển hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký là 02 ngày làm việc và thời gian Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký chuyển hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã trả kết quả là 02 ngày.
Trực tuyến 4 Ngày làm việc Phí : Phí theo mức thu phí quy định tại Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Đồng
Lệ phí : Lệ phí theo mức thu phí quy định tại Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Đồng
Tổng thời gian giải quyết 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó: - Đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất, người sở hữu tài sản gắn liền với đất trên Giấy chứng nhận - Xác nhận trên Giấy chứng nhận: 03 ngày làm việc. - Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký: 01 ngày làm việc. Trường hợp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã thì thời hạn giải quyết hồ sơ được tính từ ngày Bộ phần tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai nhận hồ sơ do UBND cấp xã chuyển đến. Thời gian Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã chuyển hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký là 02 ngày làm việc và thời gian Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký chuyển hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã trả kết quả là 02 ngày.
Dịch vụ bưu chính 4 Ngày làm việc Phí : Phí theo mức thu phí quy định tại Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Đồng
Lệ phí : Lệ phí theo mức thu phí quy định tại Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Đồng
Tổng thời gian giải quyết 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó: - Đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất, người sở hữu tài sản gắn liền với đất trên Giấy chứng nhận - Xác nhận trên Giấy chứng nhận: 03 ngày làm việc. - Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký: 01 ngày làm việc. Trường hợp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã thì thời hạn giải quyết hồ sơ được tính từ ngày Bộ phần tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai nhận hồ sơ do UBND cấp xã chuyển đến. Thời gian Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã chuyển hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký là 02 ngày làm việc và thời gian Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký chuyển hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã trả kết quả là 02 ngày.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Phiếu yêu cầu đăng ký thay đổi theo Mẫu 02/ĐKTĐ-SCSS (01 bản chính); 1 02.DKTCdocx.docx
- Bản chính Giấy chứng nhận; 1
- Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu); 1
- Một trong các loại giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng không phải nộp phí khi thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm: Hợp đồng bảo đảm hoặc hợp đồng tín dụng có điều khoản về việc cá nhân, hộ gia đình vay vốn sử dụng vào một trong các lĩnh vực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực); Văn bản xác nhận (có chữ ký và con dấu) của tổ chức tín dụng về việc cá nhân, hộ gia đình vay vốn sử dụng vào một trong các lĩnh vực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực); 1
- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK (01 bản chính); 1 09.DKBD.docx
- Văn bản công nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật đối với trường hợp cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình thay đổi họ, tên (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu); 1
- Bản sao sổ hộ khẩu đối với trường hợp thay đổi người đại diện là chủ hộ gia đình; văn bản thỏa thuận của hộ gia đình được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận đối với trường hợp thay đổi người đại diện là thành viên khác trong hộ; 1
- Trường hợp thay đổi thông tin về nhân thân của người có tên trên Giấy chứng nhận (số Giấy CMND, số thẻ CCCD, địa chỉ) thì nộp thêm Giấy chứng minh nhân dân mới hoặc Giấy chứng minh quân đội mới hoặc thẻ Căn cước công dân mới (01 bản sao); 1
- Trường hợp thay đổi thông tin pháp nhân trên Giấy chứng nhận (tên riêng, địa chỉ trụ sở chính) thì nộp thêm Văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép hoặc công nhận việc thay đổi thông tin pháp nhân (01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu) 1

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Văn phòng Đăng ký đất đai - tỉnh Khánh Hòa, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Cam Lâm - tỉnh Khánh Hòa, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại thành phố Cam Ranh - tỉnh Khánh Hòa, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Diên Khánh - tỉnh Khánh Hòa, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại Khánh Sơn - tỉnh Khánh Hòa, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Khánh Vĩnh - tỉnh Khánh Hòa, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại thị xã Ninh Hòa - tỉnh Khánh Hòa, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại thành phố Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hòa
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan